Qobustan Kolleksiyası

Kolleksiya Qobustan Qayaüstü Landşaftındakı unikal qayaüstü rәsmlәrdәn ilham almışdır. Qobustan Qayaüstü İncәsәnәti Mәdәni Landşaftı Azәrbaycanın mәrkәzi hissәsinin yarımsəhra әrazilәrindәn ucalan qaya daşlardan ibarәt üç yayla sahәsini әhatә edir ki, burada qaya incәsәnәtinin 40000 il tarixi olmasını sübut edәn 6000-dәn artıq heyrәtamiz qayaüstü tәsvirlәr kolleksiyası var. Bu sahәdә hәmçinin üst paleolit dövründәn orta әsrlәrә qәdәr - sonuncu Buzlaşma dövründәn sonra gәlәn yağmurlu dövr әrzindә bu әrazidә insanların sıx mәskunlaşdığını әks etdirәn yaşayış mağaralarının, insan mәskәnlәrinin vә kurqan qәbirlәrin qalıqlarını görmәk mümkündür. 537 hektar әrazini әhatә edәn bu sahә daha geniş olan Qobustan Qoruğunun bir hissәsidir. Qobustan özünün qayaüstü rәsmlәrinin keyfiyyәti vә sıxlığına görә, qayaüstü incәsәnәt tәsvirlәri kolleksiyasının ov, fauna, flora vә qәdim dövrlәrdәki hәyat tәrzlәrini göstәrәn әhәmiyyәtli dәlillәrә görә vә qәdim vә orta әsrlәr dövrlәri arasında sahәnin әks etdirdiyi mәdәni әlaqәyә görә mühüm bәşәri dәyәrә malikdir.