Damğa

Məhsul Kodu
DMG-9010
Kateqoriya
Kulonlar
176
274
306
385
Bu məhsul hal-hazırda anbarda yoxdur. Məhsulunun çatdırılması normaldan daha çox vaxt alacaq. Məhsulu hazırlanması üçün təxminən 30-40 gün tələb olunur.

Metal - 14K Qızıl

Yalnız sep ilə
Qobustan Kolleksiyası

Kolleksiya Qobustan Qayaüstü Landşaftındakı unikal qayaüstü rәsmlәrdәn ilham almışdır. Azәrbaycanın mәrkәzi hissәsinin yarımsəhra әrazilәrindә ucalan qaya daşlarından ibarәt üç yaylaq sahәsini әhatә edən bu incәsәnәtin 40000 il tarixi və 6000-dәn artıq heyrәtamiz qayaüstü tәsvirlәri var. Bu sahәdә insanların sıx mәskunlaşdığını әks etdirәn yaşayış mağaralarının, insan mәskәnlәrinin vә kurqan qәbirlәrin qalıqlarını görmәk mümkündür. Qobustan kolleksiyasındakı fauna, flora vә qәdim dövrlәrdәki insanların hәyat tәrzlәrini göstәrәn digər әhәmiyyәtli dәlillәrә eləcə də, qәdim vә orta әsrlәr dövrlәri arasındakı mәdәni әlaqәyә görә mühüm bәşәri dәyәrә malikdir.

Bu əşya XV-XVIII əsrlərə aid, Yazılıtəpə, Cingirdağ dağlarında tapılmış damğa rəsmindən ilham almışdır.

Kolleksiya Qobustan Qayaüstü Landşaftındakı unikal qayaüstü rəsmlərdən ilham almışdır. Qobustan Qayaüstü İncəsənəti Mədəni Landşaftı Azərbaycanın mərkəzi hissəsinin yarım-səhra ərazilərindən ucalan qaya daşlardan ibarət üç yayla sahəsini əhatə edir ki, burada qaya incəsənətinin 40000 il tarixi olmasını sübut edən 6000-dən artıq heyrətamiz qayaüstü təsvirlər kolleksiyası var.

Bu sahədə həmçinin üst paleolit dövründən orta əsrlərə qədər - sonuncu Buzlaşma Dövründən sonra gələn yağmurlu dövr ərzində bu ərazidə insanların sıx məskunlaşdığını əks etdirən yaşayış mağaralarının, insan məskənlərinin və kurqan qəbirlərin qalıqlarını görmək mümkündür. 537 hektar ərazini əhatə edən bu sahə daha geniş olan Qobustan Qoruğunun bir hissəsidir. Qobustan özünün qayaüstü rəsmlərinin keyfiyyəti və sıxlığına görə, qayaüstü incəsənət təsvirləri kolleksiyasının ov, fauna, flora və qədim dövrlərdəki həyat tərzlərini göstərən əhəmiyyətli dəlillərə görə və qədim və orta əsrlər dövrləri arasında sahənin əks etdirdiyi mədəni əlaqəyə görə mühüm bəşəri dəyərə malikdir.